جمعه, 4 بهمن 1398
 
 

تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد 
شماره پست عنوان پست محل خدمت نام و نام خانوادگی متصدی پست پست بلاتصدی
(25)- اداره کل ورزش و جوانان استان یزد    
1-25 مدیر کل یزد مسعود شریعتی ـ
2-25 کارشناس پیگیری یزد ـ ـ
3-25 کارشناس امور ایثارگران یزد ـ  
4-25 کارشناس هماهنگی امور شهرستانها یزد ناصر صالحی ـ
5-25 کارشناس مسئول روابط عمومی یزد محمود حا جی حسینی  
6-25 کارشناس روابط عمومی یزد -  
7-25 کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یزد   ـ
8-25 کارشناس  ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یزد ـ ـ
9-25 کارشناس مسئول حراست یزد محمد علی شریفی اردانی  
10-25 کارشناس حراست یزد ـ  
11-25 کارشناس حراست یزد   ـ
1- (25)                        اداره امور حقوقی    
12-25 رئیس یزد ـ ـ
13-25 کارشناس دعاوی و امور قضایی یزد ـ ـ
14-25 کارشناس امور تعهدات و قراردادها یزد ـ ـ
15-25 کارشناس مسئول املاک و امور ثبتی یزد علی مهدوی میمند ـ
2- (25)         گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی    
16-25 رئیس یزد ـ ـ
17-25 کارشناس عمران یزد ـ عباس رادپور
18-25 کارشناس فنی یزد ـ  
19-25 کارشناس معماری یزد ـ ـ
3- (25)                  معاونت امور ورزش    
20-25 معاون یزد ابوالفضل کارگر ـ
3-1-(25) گروه هماهنگی امور بانوان ـ ـ
21-25 رئیس یزد آزاده دهقان هراتی ـ
22-25 کارشناس ورزش بانوان یزد نرگس بیغرض اردکانی ـ
23-25 کارشناس ورزش بانوان یزد  راضیه افخمی اردکانی ـ
24-25 کارشناس ورزش بانوان یزد صدیقه وکیلی زارچی  
3-2-(25) گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای    
25-25 رئیس  یزد سید احمد هاشمی ـ
26-25 کارشناس مسئول فرایندهای ورزش قهرمانی یزد ابوالقاسم کلانتری سرچشمه  
27-25 کارشناس امور پایگاههای ورزشی یزد ـ ـ
28-25 کارشناس امور باشگاه های ورزشی یزد فرهاد فرزان مقدم ـ
29-25 کارشناس استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای یزد علی اصغر حسینی فهرجی ـ
30-25 کارشناس ناظر بر فعالیت هییتهای ورزشی یزد مجید یاری ـ
31-25 کارشناس بررسی عملکرد هییتها و مجامع انتخاباتی یزد ـ ـ
32-25 کارشناس نظارت بر آموزش هییتها یزد ـ ـ
33-25 کارشناس امور مسابقات و اردوها یزد محمد مهدی متوسل فهادانی ـ
34-25 کارشناس جذب مشارکتهای مردمی یزد   ـ
3-3-(25) گروه توسعه ورزش همگانی و روستایی    
35-25 رئیس یزد عباس الوانساز ـ
36-25 کارشناس مسول ورزش همگانی و روستایی یزد علی محمد شیخی شورکی  
37-25 کارشناس ورزش همگانی یزد مجید روحانی ـ
38-25 کاردان ورزش روستایی یزد منصور دیماسی  
39-25 کارشناس امور مسابقات ،همایشها و برنامه های عمومی یزد ـ ـ
40-25 کارشناس هماهنگی امور ورزش دستگاههای اجرایی یزد ـ ـ
41-25 کارشناس ورزشهای سنتی ، بومی و محلی یزد ـ ـ
4- (25) معاونت فرهنگی و امور جوانان ـ  
42-25 معاون یزد  علی محمد شیخی ـ
4-1-(25)          گروه ساماندهی امور جوانان ـ ـ
43-25 رییس یزد ـ ـ
44-25 کارشناس ستاد استانی ساماندهی امور جوانان یزد ـ ـ
45-25 کارشناس هماهنگی و ساماندهی امور جوانان یزد ـ ـ
46-25 کارشناس هماهنگی دستگاههای دولتی استان در امو جوانان یزد ـ ـ
47-25 کارشناس سنجش و پایش شاخص های امور جوانان دستگاههای اجرایی یزد ـ ـ
4-2-(25)   گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان    
48-25 رییس یزد آزاده صحت بخش ـ
49-25 کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان یزد ـ ـ
50-25 کارشناس مشارکتهای اجتماعی جوانان یزد ـ ـ
51-25 کارشناس فعالیتهای تشکلهای مردم نهاد یزد ـ  
52-25 کارشناس توسعه طرح های ملی در استان یزد ـ ـ
4-3-(25)    گروه امور فرهنگی و تربیتی ـ ـ
53-25 رییس یزد ـ ـ
54-25 کارشناس امور فرهنگی ورزش یزد ـ ـ
55-25 کارشناس امور فرهنگی جوانان یزد ـ ـ
56-25 کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی یزد ـ ـ
57-25 کارشناس غنی سازی اوقات فراغت امور فوق برنامه و مسابقات یزد ـ  
58-25 کارشناس توسعه خدمات مشاوره و تعالی خانواده یزد ـ  
تشکیلات تفصیلی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد (1391/5/26)
شماره پست عنوان پست محل خدمت نام و نام خانوادگی متصدی پست پست بلا تصدی
5- (25)      معاونت توسعه منابع و پشتیبانی    
59-25 معاون یزد ـ ـ
60-25 کارشناس مسول برنامه و بودجه یزد الهه گوهریان ـ
61-25 کارشناس برنامه و بودجه یزد ـ ـ
62-25 کارشناس ناظر بر امور اماکن ورزشی یزد ـ ـ
5-1-(25)     گروه فناوری اطلاعات و تحول اداری    
63-25 رییس یزد اعظم السادات امامی میبدی ـ
64-25 کارشناس سخت افزار و شبکه یزد ـ ـ
65-25 کارشناس نرم افزار یزد ـ ـ
66-25 کارشناس امار و اطلاعات یزد امیر محمودیان ـ
67-25 کارشناس  تشکیلات و تحول اداری یزد   ـ
5-2-(25)             اداره امور مالی    
68-25 رییس یزد عباس راجی ـ
69-25 کارشناس امور مالی یزد آمنه قربانی زاده ـ
70-25 حسابدار یزد _ ـ
71-25 حسابدار یزد ـ ـ
72-25 امین اموال یزد ـ ـ
5-3-(25) اداره توسعه منابع انسانی و پشتیبانی    
73-25 رییس یزد علیرضا محمدی ـ
74-25 کارشناس مسول امور اداری یزد فاطمه ابویی مهریزی ـ
75-25 کارشناس امور اداری یزد ـ ـ
76-25 کارشناس رفاه ،بیمه و امور بازنشستگی یزد ـ ـ
77-25 کارشناس برنامه ریزی آموزش کارکنان یزد ـ ـ
78-25 کارشناس راهبری اسناد و مدارک یزد ـ ـ
79-25 کارپرداز یزد علیرضا حسینی پور  
80-25 انباردار یزد محمدرضا جعفری ندوشن  
6-(25)- واحدهای شهرستانی ورزش و جوانان    
6-1-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد    
81-25 رییس شهرستان یزد داود فتح آبادی پور ـ
82-25 معاون شهرستان یزد علیرضا محمدی خرم دشتی ـ
83-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد علی چراغی نیک ـ
84-25 کارشناس امور باشگاه ها شهرستان یزد ـ ـ
85-25 کارشناس ورزش بانوان شهرستان یزد ـ ـ
86-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان شهرستان یزد ـ ـ
87-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی شهرستان یزد ـ ـ
88-25 کارشناس امور مالی شهرستان یزد ـ ـ
مجموعه ورزشی شهید دکتر پاکنژاد    
89-25 مسول (کارشناس) شهرستان یزد ـ ـ
90-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد ـ ـ
91-25 کارشناس امور ورزش شهرستان یزد ـ ـ
6-1/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش زارچ ـ ـ
92-25 مسول شهرستان یزد ـ ـ
6-2-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان صدوق    
93-25 رییس صدوق عباس دشت آبادی ـ
94-25 معاون صدوق محمدرضا خوانین زاده ـ
95-25 کاردان امور ورزش صدوق عباس شرکایی اردکانی ـ
96-25 کارشناس ورزش بانوان  صدوق ـ ـ
97-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان صدوق ـ ـ
98-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی صدوق ـ ـ
6-2/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خضرآباد ـ ـ
99-25 مسول صدوق ـ ـ
6-3-(25)اداره ورزش و جوانان شهرستان اردکان ـ  
100-25 رییس اردکان   ـ
101-25 معاون اردکان اکبر فروزانفر ـ
102-25 کارشناس امور ورزش اردکان ـ ـ
103-25 کارشناس امور باشگاه ها اردکان ـ ـ
104-25 کارشناس ورزش بانوان اردکان ـ ـ
105-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان اردکان فاطمه محمدی احمد آباد ـ
106-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی اردکان ـ ـ
107-25 کارشناس امور مالی اردکان علیرضا برزگری خانقاه ـ
6-3/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش عقدا ـ  
108-25 مسول اردکان -عقدا احمد شکراللهی اردکانی  
6-3/2-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش خرانق ـ ـ
109-25 مسئول  اردکان- خرانق ـ ـ
6-4-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق ـ ـ
110-25 رییس  بافق حسن آتش افروز ـ
111-25 معاون بافق ـ ـ
112-25 کارشناس امور ورزش بافق ـ ـ
113-25 کارشناس امور باشگاه ها بافق ـ ـ
114-25 کارشناس ورزش بانوان بافق رقیه قاسم زاده بافقی  
115-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان بافق سمیه ایزدیان  
116-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی بافق ـ ـ
6-5-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت ـ ـ
117-25 رییس تفت ـ ـ
118-25 معاون تفت محمد علی غیاثی ـ
119-25 کاردان امور ورزش تفت علیرضا نعمت اللهی ـ
120-25 کارشناس ورزش بانوان تفت فاطمه میرتقی ـ
121-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان تفت ـ ـ
122-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی تفت ـ ـ
6-5/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش نیر ـ ـ
123-25 مسول تفت- نیر ـ ـ
6-7-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان ابرکوه ـ ـ
124-25 رییس ابرکوه رضا خاموشی ابرقوئی ـ
125-25 معاون ابرکوه ـ ـ
126-25 کارشناس امور ورزش ابرکوه ـ  
127-25 کارشناس امور باشگاه ها ابرکوه ـ  
128-25 کارشناس ورزش بانوان ابرکوه ـ ـ
129-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان ابرکوه ـ ـ
130-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی ابرکوه ـ ـ
6-7/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش بهمن    
131-25 مسول ابرکوه-بهمن محمد جعفر حسن پور مریم آبادی  
6-8-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان مهریز    
132-25 رییس مهریز محمد حسن زارع ـ
133-25 معاون مهریز احمد طالبی ـ
134-25 کارشناس امور ورزشی مهریز ـ ـ
135-25 کارشناس ورزش بانوان مهریز سعیده السادات حسینی مهریزی  
136-25 کارشناس امور باشگاه ها مهریز ـ ـ
137-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان مهریز ـ ـ
138-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی مهریز ـ ـ
6-9-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان خاتم    
139-25 رییس خاتم ـ ـ
140-25 معاون خاتم علیرضا پورغلامی ـ
141-25 کارشناس امور ورزشی خاتم ـ ـ
142-25 کارشناس ورزش بانوان خاتم ـ ـ
143-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان خاتم ـ ـ
144-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی خاتم ـ ـ
6-9/1-(25)نمایندگی ورزش و جوانان بخش مروست ـ ـ
145-25 مسئول  خاتم- مروست علی اصغر زارع زاده مهریزی  
6-10-(25) اداره ورزش و جوانان شهرستان میبد ـ ـ
146-25 رییس میبد محمدرضا دهقانی فیروز آبادی ـ
147-25 معاون میبد محمدرضا زارع بیدکی ـ
148-25 کارشناس امور ورزش میبد _ ـ
149-25 کارشناس ورزش بانوان میبد ـ ـ
150-25 کارشناس ساماندهی و مشارکتهای اجتماعی جوانان میبد ـ ـ
151-25 کارشناس امور فرهنگی و تربیتی میبد ـ ـ
6-12-(25)نمایندگی ورزش و جوانان شهرستان بهاباد ـ ـ
162-25 مسول (کارشناس) بهاباد جواد قاسمی چله خانه ـ
163-25 کارشناس امور ورزش بهاباد ـ ـ
164-25 کارشناس امور جوانان بهاباد ـ ـ
6-12/1-(25) نمایندگی ورزش و جوانان بخش اسفیج(بهاباد) ـ  
165-25 مسول بهاباد-اسفیج ـ ـ
پستهای حالت اشتغال : ـ ـ
مسول امور مالی شهرستان صدوق (سید محمود موسوی)- جانباز حالت اشتغال
پستهای با نام (حذف پس از خروج از خدمت شاغلین): ـ ـ
حسابدار مهریز لیال حزبئی ـ
کارشناس امور مالی تفت حمیده خاوریان ـ
کارشناس امور مالی ابرکوه علیرضا کشفی  
کارشناس امور مالی خاتم سجاد بذرافشان ـ
کارشناس امور مالی میبد احمد بخشی ـ
سرایدار و نگهبان یزد محمد یوسفی ـ
متصدی امور دفتری شهرستان یزد شهره حاجی زاده ـ
سرایدار و نگهبان یزد سید اکبر دهقان ـ
مربی ورزش زارچ محسن میر حسینی ـ
سرایدار و نگهبان صدوق سید اکبر امام ـ
متصدی و مربی ورزش تفت ناصر آبیاری ـ
حسابدار بافق احمد شرف الدینی  
سرایدار و نگهبان تفت غلامرضا محبوبی نیا  
سرایدار و نگهبان مهریز محمد علی حاجی باقی آبادی  
سرایدار و نگهبان میبد منصور فاضلی فر  
حسابدار صدوق عصمت آواره مهدی آباد  
متصدی امور دفتری یزد محمدرضا شکاری  
متصدی امور دفتری یزد جواد عاشق ابوالفضل  
متصدی امور دفتری یزد محمد توانگر  


بازدید:8806

تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group